Voorwaarden

Verschil met corona-hinderpremie

Ondernemingen en zelfstandigen die verplicht moesten sluiten als gevolg van de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op de corona-hinderpremie.

Ondernemingen en hun toeleveranciers die wél nog werken of handelszaken die niet verplicht zijn te sluiten maar door de coronamaatregelen een grote omzetdaling zien, komen in aanmerking voor deze corona-compensatiepremie.

  Wie kan de premie aanvragen?

  Aan de hand van de onderstaande criteria kunt u nagaan of uw onderneming mogelijk in aanmerking komt voor de corona-compensatiepremie.

  1. Ondernemingsvorm

  U bent:

  • zelfstandige in hoofdberoep
  • zelfstandige in bijberoep
   • U had in 2019 een netto belastbaar inkomen van minstens 13.993,78 euro: u komt in aanmerking voor de corona-compensatiepremie van 3.000 euro.
   • U had een netto belastbaar inkomen tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro: u komt in aanmerking voor een compensatiepremie van 1.500 euro. Als u in dat geval verkeert en u combineert uw activiteit als zelfstandige in bijberoep met een baan als loontrekkende in een arbeidsregime van 4/5 of meer, dan komt u niet in aanmerking voor de corona-compensatiepremie.
  • een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, met minstens 1 VTE werkende vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
  • een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkende vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
  • een vereniging (bijv. een vzw) met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

  2. Omzetdaling

  Om in aanmerking te komen voor de corona-compensatiepremie, moet uw onderneming altijd een omzetdaling ten gevolge van de corona-maatregelen kunnen aantonen van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (de referteperiode of referentieperiode).

  Uitzondering

  Alleen zelfstandigen in bijberoep die in aanmerking komen voor de premie van 1.500 euro, hoeven geen omzetdaling aan te tonen als ze verplicht hebben moeten sluiten.

  Hoe aantonen

  De omzetdaling moet het gevolg zijn van verminderde prestaties ten gevolge van de coronamaatregelen, zoals de verplichting van social distancing van de werknemers of andere maatregelen waardoor de onderneming niet op volle toeren kan draaien. De omzetdaling kan ook veroorzaakt zijn door de verminderde afname van producten en diensten door professionele klanten, omdat zij hun zaak moesten sluiten. Een verminderde vraag is op zich onvoldoende als reden voor een omzetdaling.

  Op het moment van de aanvraag volstaat een verklaring op eer om uw omzetdaling aan te tonen. Uiteraard zult u die verklaring later moeten kunnen staven met de nodige bewijsstukken. Dat doet u niet met (uitegstelde) facturen, wel met:

  • dagontvangsten
  • geleverde prestaties
  • tijdsregistratie. 

  U moet alle bewijsstukken gedurende 5 jaar bijhouden met het oog op mogelijke controle. Als na controle door VLAIO blijkt dat u de corona-compensatiepremie onterecht hebt gekregen, zult u die moeten terugbetalen.

  Periode

  De periode waarin de omzetdaling zich manifesteerde, loopt van 14 maart tot en met 30 april 2020

  De periode waarmee vergeleken wordt (de referentieperiode), is de periode van 14 maart tot en met 30 april 2019. Als die referentieperiode een abnormaal lage omzet vertoonde, bijvoorbeeld door zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid, dan mag u die periode vervangen door een andere referentieperiode.

  3. Hoofdactiviteit

  Volgens uw inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) komt de hoofdactiviteit van uw onderneming (alle hoofdactiviteiten die in de KBO zijn opgenomen, zowel op ondernemingsniveau als op vestigingsniveau) voor in deze lijst met NACE-codes(opent in nieuw venster). Het gaat om:

  • de eventsector en andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de corona-maatregelen worden getroffen
  • de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de corona-maatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen, zoals tandartsen, kinesisten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten…
  • de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten, zoals bandencentrales, garages, fietsreparaties, taxi’s…
  • de ondernemingen die essentiële diensten leveren.

  Is de NACE-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming niet opgenomen in de hierboven vermelde lijst? En moest uw onderneming niet verplicht sluiten ten gevolge van de coronamaatregelen? Dan komt u mogelijk ook in aanmerking, als u tenminste een omzetdaling van 60% tegenover de referteperiode kunt aantonen.

  4. Actief in Vlaams Gewest

  Uw onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.

  Uw onderneming was op 14 maart 2020 actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden (bijvoorbeeld in geval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort), komen dus niet in aanmerking.

  Meerdere vestigingen

  Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn. 

  Zelfstandigen in bijberoep die in aanmerking komen voor de premie van 1.500 euro, komen niet in aanmerking voor een premie voor een bijkomende vestiging.

  Combinatie met andere steunmaatregelen

  De corona-compensatiepremie kan niet gecumuleerd worden met:

  • de corona-hinderpremie
  • achtergestelde leningen in het kader van de coronamaatregelen bij PMV
  • de gigarantwaarborg verleend door PMV ten gevolge van de coronavirusmaatregelen
  • de sluitingspremie ingevolge hinder openbare werken voor de periode van 14 maart tot 30 april 2020.

  Ondernemingen die al een corona-compensatiepremie hebben aangevraagd en daarna nog een beroep willen doen op een van de hierboven genoemde niet-cumuleerbare steunmaatregelen, kunnen de corona-compensatiepremie terugbetalen.

  Procedure

  U kunt nu nog geen aanvraag indienen. VLAIO streeft ernaar de digitale aanvraagmodule op 4 mei online te zetten. Daarna zult u tot en met 30 juni 2020 de tijd hebben om uw aanvraag in te dienen.

  Per onderneming dient u één aanvraag in, voor de verschillende exploitatiezetels samen. De omzetdaling van 60% moet u bij het indienen van de steunaanvraag aantonen met een verklaring op eer.

  VLAIO onderzoekt daarna uw aanvraag en brengt u via e-mail op de hoogte of de premie wordt toegekend. Hoelang dat duurt, hangt af van de hoeveelheid gegevens die gecontroleerd moeten worden. Uitbetaling volgt daarna zo snel mogelijk, en uitsluitend op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

  Bedrag

  De compensatiepremie bedraagt 3.000 euro. Voor sommige zelfstandigen in bijberoep (zie ‘voorwaarden’) gaat het om 1.500 euro.

  De corona-compensatiepremie is eenmalige premie. In tegenstelling tot de corona-hinderpremie, volgt er dus geen bijkomende premie per dag vanaf 6 april.

  Wetgeving

  1. Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun
  2. Decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid
  3. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus